Quá trình sản xuất Nấm Lim Xanh

1. Giai đoạn phân lập giống

2. Giai đoạn đóng bịch môi trường

3. Công đoạn chuẩn bị môi trường

4. Cấy giống vào môi trường

5. Kiểm tra và thu hoạch nấm

Thực tế phỏng vấn